جلسه بازگشائی پاکات مناقصه امور حفاظت و فیزیکی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور بازگشائی پاکات مناقصه و انتخاب پیمانکار امور حفاظت و فیزیکی مجتمع، جلسه ای با حضور مدیر مجتمع ،معاون مالی اداری ، رئیس امور مالی و سایر اعضاء و پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه در روز سه شنبه 16 اردیبهشت 99 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید