پیگیری ثبت حواله های فروش توسط کارگزاران استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

پیرو تاکید مدیر عامل محترم و دستور مدیر شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی مبنی بر ثبت به موقع حواله های فروش، همکاران بازرگانی پیگیری مستمر را از طریق تماس با کلیه کارگزاران استان و تاکید بر ثبت به موقع انجام می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید