تامین بذر مناطق سرد و معتدل استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ازخرید بیش از 750 تن انواع بذورگندم وجو ازپیمانکاران طرف قرارداد خبرداد، وی سطح زیرکشت مزارع بذری را که درطول دوره کاشت، داشت وبرداشت توسط کارشناسان شرکت  وکمیته بذر استان با نظارت دقیق همراه بوده است را حدود دویست هکتار اعلام کرد، وی افزود 640 تن انواع بذورگندم شامل ارقام ارگ، پیشتاز، نارین، میهن، و بک کراس روشن زمستانه ومقدار 110 تن بذور جو شامل ارقام خاتم، نصرت وماکوئی مربوط به مناطق سرد ومعتدل استان خریداری شده است که پس ازعملیات پروسس وفرآوری که شامل  بوجاری ، سم زنی وضدعفونی، کیسه گیری واتیکت زنی می باشد پس ازاستحصال با  استاندارد لازم جهت کاشت درمناطق سرد ومعتدل برای فصل زراعی 97-98 دراختیارکشاورزان استان قرارخواهدگرفت ومازاد آن به سایر استانهای کشورارسال می گردد.ایشان تأمین بذر موصوف را درسه طبقه پرورشی، مادری وگواهی شده و با کیفیت بالا توصیف کرد وافزود شرکت کرمان ازمحدود استانهائی است که علاوه بررتبه 2- ستاره ، ازوزارت جهادکشاورزی ، دارای گواهی کیفیت استاندارد ازسازمان ملی استاندارد ایران درتولید بذرگندم می باشد  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید