گزارش خبری پایش عملکرد کارگزاران

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی:

برابراعلام مدیریت حسابرسی وبازرسی براساس دستور العمل ابلاغی مدیرعامل محترم از مهر ماه 1396 تاکنون پایش عملکرد کارگزاران توسط مدیریتهای استانی آغاز گردیده بنحوی که طی 10 ماه گذشته 3132 کارگزار توسط بازرسی استانها مورد بازرسی قرارگرفته وتاکنون 533 کارگزار بدلیل ارائه کودهای خارجی از سبد کودی شرکت مورد تذکر کتبی وشفاهی قرارگرفته اند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید