تامین کود اوره استان در فروردین ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در فروردین ماه 1399 ، بیش از 320 تن کود شیمیایی اوره در سطح استان هرمزگان توزیع گردید.

آقای فرزاد استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان خاطرنشان کرد ، کودهای ارسالی با حواله های سازمان جهاد کشاورزی از طریق شبکه کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بین کشاورزان توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید