جلسه ی کمیسیون معاملات مجتمع شیمیایی آبیک

به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک:

در روز سه شنبه مورخ 97/05/09 رأس ساعت 14 شانزدهمین جلسه کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک با محوریت تامین مواد اولیه برای استمرار تولید و با حضور اعضاء کمیسیون مذکور در محل دفتر مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک تشکیل گردید . در آغاز جلسه مدیریت مجتمع با تاکید بر پیگیری مصوبات قبلی و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و لزوم پایش قیمتهای مواد اولیه و ملزومات تولید ، تعامل واحدهای مرتبط را در تامین بموقع مواد اولیه و ملزومات تولید با رعایت دقیق مقررات ضروری دانست و مقرر گردید نیز به تصویب رسید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید