ارائه گزارش عملکرد مدیریت امور مالی در سال 1397

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی:

اقدامات ذیل در مدیریت امور مالی از ابتدای سال  انجام شده است

1-بررسی و کنترل حسابهای فروش - خرید – حسابداری – انبار – کنترل موجودی کلیه استانها

2-بررسی کنترل سیستمهای بودجه- ضمانتنامه و اموال کلیه استانها

3-بررسی و جمع بندی موجودی انبارها بر اساس انبارگردانی انجام شده

4-تهیه گزارش صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری

5-تهیه گزارش فعالیتهای هیات مدیره بر اساس استانداردهای حسابداری

6-تهیه گزارش تاییدیه مدیران بر اساس استانداردهای حسابداری

7-تهیه اظهارنامه ارزش افزوده سه ماهه سال 1396 و 1397

8-تهیه اظهار نامه ماده 169 مکرر قانونی مالیاتهای مستقیم در سراسر استانها

9-تهیه و ارسال اظهارنامه سالیانه شرکت

10-تهیه و ثبت دفاتر قانونی شرکت

11-تطبیق بودجه و عملکرد سال 1396

12-هماهنگی با حسابرسان محترم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات

13-انجام حسابرسی عملیاتی و پیگیری جهت اخذ گزارش حسابرسی

14-تسویه حساب با وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم صورت جلسه مربوطه

15-ثبت اطلاعات در سامانه سحاد و درخولست حسابرسی سامانه سحاد

16-رسیدگی به اسناد حسابداری تعداد 5 استان کشور و برنامه ریزی برای مابقی استانها

17-برنامه ریزی جهت حسابرسی و کنترل اظهارنامه ماده 169 مکرر استانها

18-شروع حسابرسی مالیاتی سال 95  و ارائه گزارش های مربوطه

19-انجام عملیات حسابرسی بیمه سال 1394 و 1395 و پیگیری اخذ گزارش حسابرسی

20-پیگیری جهت یکسان سازی حساب سپرده های کل کشور

21-پیگیری جهت مستند سازی اموال شرکت

22-مدیریت نقدینگی و ارائه اطلاعات ماهانه منابع و مصارف

23-پیگیری وصول مطالبات استانها و تسویه کلیه مطالبات از کارگزاران

24-پیگیری جهت راه اندازی سیستم جامع مالیاتی برای ارائه گزارشات فصلی به صورت آنلاین (سیستم )

25-انجام فعالیتهای روزمره جاری در ستاد و استانها   

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید