مناقصه حفاظت فیزیکی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک:

در تاریخ 97/02/23 کمیسیون مناقصه مجتمع شیمیائی آبیک تشکیل و مناقصه حفاظت فیزیکی مجتمع شیمیائی آبیک با حضور  اعضاء در معیت معاون محترم حراست ستاد مرکزی جناب آقای قاسمی از طریق ستاد ایران انجام گردید.

و پس از انجام فرایند مناقصه از طریق سامانه مذکوربرنده مناقصه شرکت حافظ آریا مشخص و سایر امور اجرائی متعاقباً انجام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید