مناقصه کیسه گیری کودهای فله شامل سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل

در تاریخ 96/12/27 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه مستقر در مجتمع شیمیائی آبیک مناقصه کیسه گیری کودهای فله شامل سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل به میزان 20000 تن برگزار گردید .

شایان ذکر است که این مناقصه برای اولین بار از طریق سامانه ستاد ایران برگزار گردیده که پس از انجام تشریفات ، برنده مناقصه شرکت ماهان بندر مشخص و سایر امور اجرائی متعاقب آن انجام خواهد گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید