توزیع دوهزارودویست ویازده تن کود درشهرستان بم استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ازتوزیع دوهزارودویست و یازده تن کود بین کشاورزان شهرستان بم درسال 1398 خبرداد

مهندس قاسمی گفت:درسال گذشته مقدار 1656 تن کودازته،353 تن کودفسفاته و 202 تن کودپتاسه از طریق شبکه کارگزاری در شهرستان مذکور توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید