بازدید انبار قرق

بازدید معاون بهبود تولیدات گیاهی ومدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از روند کیسه گیری کود فله در انبار قرق گرگان

ه گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزیب استان گلستا

حمید  هزار  جریبی  مدیر  شرکت    از بازدید معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی از انبار قرق خبرداد هزار جریبی در ادامه افزود: این  بازدبد به منظور نظارت بر روند کیسه گیری کود  فله انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید