کمیته بذر در استان آذربایجان شرقی برگزار گردید

.

 

کمیته بذر در استان آذربایجان شرقی برگزار گردید

كميته بذر استان آذربايجان شرقي با حضور معاون محترم بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان ، مدير زراعت سازمان ، مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي ، رئيس موسسه ثبت گواهي بذر و نهال ، نماينده تحقيقات ديم كشور ودوازده شركت خصوصي توليد كننده بذر در محل سازمان جهاد كشاورزي استان برگزار گرديد . در اين جلسه مهندس زارع مديرزراعت سازمان درخصوص برنامه هاي سالجاري اعلام نمود ، مقدار 24000 تن انواع بذور گندم درپايه هاي بذري پرورشي ، گواهي و درارقام آبي و ديم براي استان تدارك ديده شده كه از اين مقدار 15000 تن بين كشاورزان توزيع گرديده و جذب مابقي آن در دست اجرا مي باشد .

پس از آن برنامه تدارك بذري سال زراعي 95 ـ 94 به مقدار 21000 تن درپايه هاي پرورشي ، مادري ، گواهي و در ارقام آبي و ديم با مشاركت اعضاء مصوب گرديد كه سهم شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان در سال زراعي آتي 3500 تن انواع بذور گندم خواهد بود .

لازم به توضيح است درسالجاري شركت خدمات حمايتي كشاورزي مقدار 2650 تن بذر گندم در ارقام مختلف از توليد كنندگان بذر خريداري و پس از پرسس بوجاري ، ضدعفوني و كيسه گيري ، مقدار 1950 تن بين زارعين توزيع نموده وجذب مابقي بذور نيز تا پايان فصل كشت بين كشاورزان و بهره برداران دردستور كارشركت قراردارد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید