توصیه ترویجی کاشت رقم برنج آنام"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از استقبال شالیکاران برای زیر کشت بردن اراضی به رقم جدید آنام در استان گیلان خبر داد.

صالح محمدی با بیان اینکه رقم آنام از نظر ساختاری ظاهری و مورفولوژی بسیار شبیه رقم محلی دمسیاه است و همانند آن دارای ریشک های کوتاه و سیاه رنگی می باشد. جوانه زنی بذرهای رقم آنام در خزانه همانند سایر ارقام محلی از سرعت بالایی برخوردار می باشد.آنام پخت و عطر طعم بسیار خوبی دارد.این رقم با دارا بودن خصوصیات ارقام محلی با کیفیت و با هدف کاهش ارتفاع و طول دوره رشد عملکرد بالا و پایداری به جامعه کشاورزی معرفی شد.

نکات مهم و فنی را که میبایست در کشت این رقم مد نظر داشت بشرح زیر میباشد؛

-به منظور تهیه زمین اصلی، انجام عملیات شخم سه هفته قبل از زمان کشت با نگهداری 10-5 سانتی متر آب در مزرعه

-تاریخ مناسب برای بذر پاشی در خزانه 15-10 فروردین با میزان بذر 45-40 کیلوگرم بذر سالم برای هکتار

-نشاء های 25-20 روزه با تعداد با تعداد2 تا 3 عدد نشاء سالم و قوی در هر کپه برای نشاء کاری

-استفاده از روش آبیاری تناوبی (7 روز به 7 روز) و نگهداری آب تا عمق 5 سانتی متری برای زراعت رقم آنام

- برای مبارزه با علف های هرز دو علف کش کانسیل به میزان 150 گرم  ماده تجاری در هکتار و علف کش نومینی به میزان 250 گرم ماده تجاری در هکتار

- توصیه کودی نیتروژن براساس ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک 200 کیلوگرم اوره در هکتار

-توصیه کودی پتاسیم مورد نیاز برای این رقم معادل 200 کیلوگرم سولفات پتاسیم  در هکتار

-توصیه کودی فسفات مورد نیاز برای این رقم 100 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار

- بهترین آرایش کاشت فاصله 20 سانتی متر بین ردیف و 15 سانتی متر روی ردیف است. که منجر به تولید پنجه های بارور، رسیدن هم زمان دانه ها روی خوشه و عملکرد دانه مناسب با ایجاد سایه اندازی مطلوب از رشد علف های هرز در فواصل بین بوته ها جلوگیری می کند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید