بازدید کارگروه پایش و کنترل بازار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

در 11 ماهه نخست سالجاری بمنظور بازرسی و نظارت بر تولید و توزیع کودهای شیمیایی، 42 بازدید از واحدهای تولید کننده نهاده های کشاورزی، کارگزان توزیع کننده نهاده های کشاورزی و فروشگاه های توزیع کننده توسط کارگروه پایش و کنترل بازار استان قم انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید