گزارش عملکرد مدیریت امور ماشین و ادوات کشاورزی در نیمه اول تیر ماه 1397

روابط عمومی مدیریت امور ماشین ها و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد:

اهم کارها و فعالیتهای  انجام شده در نیمه اول تیرماه این مدیریت  به شرح ذیل می باشد:

1-بررسی عملکرد و فعالیت 5 ماهه استانها در زمینه ماشینها و ادوات کشاورزی و امتیاز بندی استانها

2-تهیه آمارو اطلاعات ماشین ها و ادوات کشاورزی اسقاطی از استانها و جمع بندی آنها جهت فروش 
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید