حمل کود شیمیایی بیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از حمل 40 تن انواع کود شیمیایی به اتحادیه  شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های تولید جنوب که در شعاع 0 تا 50 کیلومتری از مرکز استان قرار دارد خبر داد.

محمد تقی آژنگ گفت: این مقدار حمل 14/3درصد از حمل بهمن ماه را به خود اختصاص داده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید