به گزارش روابط عمومی مدیریت امور ماشین ها و ادوات کشاورزی:

سرکشی و بازدید از کارگزاران استان خراسان رضوی (گلبهاران جناران) درخصوص طرح فروش وکالتی ماشین ها و ادوات کشاورزی:

به منظور ارزیابی و بررسی آشنایی کارگزاران استان خراسان رضوی در طرح فروش وکالتی اعم از دریافت کاتالوگ و بروشور اقدام و عملکرد آن ها را فرآیند فروش، آشنایی با محصولات شرکت های طرف قرارداد و تعامل و همکاری متقابل با شعبه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید