سه مناقصه بین المللی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:

1. خرید کودهای شیمیائی دی آمونیوم فسفات گرانوله

2. سوپر فسفات تریپل گرانوله در تاریخ  30 و 31 تیرماه سال جاری

هم چنین :

3. مناقصه خرید دو محموله 5% +-30000 متریک تن کود شیمیائی کلرور پتاسیم گرانوله در تاریخ 2 مرداد ماه سال جاری برگزار خواهند شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید