هم انديشي در راستاي تحقق سياستهاي راهبردي شركت در زنجان

به گزارش روابط عمومي در استان زنجان

جلسه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با حضور عاملین توزیع نهاده های کشاورزی و مسئولین سازمان جهادکشاورزی استان و بانک کشاورزی استان درراستای تحقق سیاست های راهبردی شرکت مبنی بر فعالیت های بازرگانی گسترده واثر بخش کلیه پرسنل درجهت افزایش به بهره وری بخش کشاورزی درمحل سالن جلسات مرکز آموزش تعاون تشکیل وراهکارها ومشکلات به شرح ذیل مطرح گردید:

1-پرداختن به اهمیت تعامل دوسویه با بخش خصوصی وضرورت به موقع رسیدن وسهل وآسان وتاحد ممکن کم هزینه رسیدن نهاده ها بدست کشاورزان از سوی مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی استان

2- اشاره معاونت محترم تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان به کاهش عملکرد حداقل 10درصدی تاخیر دررسیدن نهاده بدست کشاورزان ولزوم وتعامل به موقع عاملین باشرکت

3-ارائه توضیحات از سوی معاون محترم مدیریت شعب بانک کشاورزی استان درخصوص اعطای تسهیلات ارزان به عاملین ، مزایای کارت اعتباری ونحوه افتتاح آن

4-پاسخگویی مدیریت محترم استان به مسایل ومشکلات عاملین وتقدیر از عاملین فعال وخوش حساب 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید