برگزاری آخرین جلسه کمیته صادرات کودهای کشاورزی در تاریخ 4 تیرماه

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:

 آخرین جلسه کمیته صادرات کودهای کشاورزی در تاریخ 4 تیرماه برگزار گردید

و  با ارائه 32 فقره مجوز جهت شرکت های متقاضی موافقت شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید