جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی استان اصفهان در سامانه ستاد

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان گزارش داد:

پاکات مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در سامانه ستاد بازگشایی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید