بازدید

بازدید از مزرعه پایلوت تغذیه گیاه گندم در گلستان

به  گزارش  روابط عمومی  شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ، 

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان با اعلام این خبر افزود:اعضای کمیته فنی گندم استان به اتفاق کارشناس مدیریت زراعت سازمان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان شرکت به اتفاق کارشناس مجری طرح از مزرعه پایلوت تغذیه گیاهی گندم بازدید نمودند: وی در ادامه افزود مزرعه  از نظر رشد فنولوژی گیاه  از نظر تعداد پنجه های ظاهر شده،( میانگین آن 4-2 و میانگین مرحله رشد  زادوکس آن34-22) میانگین تعداد بند  ساقه  عدد2 ، که از نظر مرحله  رشدی زادوکس  نیز33-32گزارش شده است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید