بازدید از انبارهای بذر جیرفت و نمونه برداری از بذور گندم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛

معاون مدیریت امور تولید بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و رئیس آزمایشگاه تجزیه بذر از انبارهای بذور گندم جیرفت بازدید و نمونه برداری نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید