جلسه هم اندیشی به منظور واگذاری خدمات خودرو درون شهری و برون شهری استیجاری به پیمکانکار واجد شرایط در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

جلسه ای که با حضور  اعضاء کمیسیون معاملات با توجه به پایان اتمام قرارداد شرکت  پیمانکاری بنابر درخواست امور اداری این شرکت در خصوص  وگذاری خدمات خودرویی درون شهری و برون شهری استیجاری به پیمانکار واجد شرایط برگزار شدپس از بحث و تبادل نظر پیرامون درخواست مذکور، موارد ذیل مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت:

1-درخصوص انجام تشریفات استعلام ضمن مکاتبه با مدیریت امور اداری و منابع انسانی دفتر مرکزی شرکت نسبت به اخذ مجوز و همچین آخرین فرمت شرایط و  قرارداد مربوطه اقدام لازم بعمل آید؛

2- گروه کارشناسی بر اساس ضوابط اعلام شده نسبت به  تععین نرخ گروه کارشناسی( مبلغ برآوردی) در زمان مناسب اقدام مقتضی بعمل آید؛

3- تامین اعتبار مربوطه توسط مدیریت  طرح و برنامه؛

4- برگزاری استعلام بها از طریق سامانه ستاد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید