مناقصه های خرید کود بین المللی در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:

مناقصه های خرید  کود بین المللی در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به شرح ذیل می باشد:

1 خرید کود دی امونیوم فسفات گرانوله به مقدار 30000*2 تن متریک در تاریخ 1397/4/30

2 خربد بین المللی کود سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقدار 33000*3 تن متریک در تاریخ 1397/4/31

3 خرید کود بین المللی کود کلرور پتاسیم کرانوله به مقدار 3000*2 تن متریک در تاریخ 1397/5/2

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید