برگزاری سه مناقصه خرید کود از تولید کنندگان داخلی در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:

در تاریخ 1397/4/10 سه مناقصه  خرید  کود از تولید کنندگان داخلی در ستاد شرکت خدمات حمایتی به شرح ذیل برگزار می شود

1 خرید کود سوپر فسفات ساده گرانوله به مقدار 50 هزار تن

2 حرید کود سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقدار 50 هزار تن

3 خرید کود دی آمونیوم فسفات گرانوله به مقدار 50 هزار تن

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید