بررسی و تکمیل فرم تحویل اموال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت : فرم های تحویل اموال توسط امین اموال و همکاران امور مالی شرکت در حال بررسی و تکمیل می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید