به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

گزارش مصور نمونه برداری از بذور گندم خریداری شده از مزارع تکثیری بذر

در تاریخ 29/03/97 طی بازدیدی که توسط آقایان مهندس ملکوتی معاون محترم مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مهندس لطفی نژاد رئیس محترم آزمایشگاه تجزیه بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به اتفاق آقای مهندس مرادی رئیس اداره بذر و نهال استان و آقای مهندس جعفری کارشناس بذر استان صورت پذیرفت از بذور گندم خریداری شده از مزارع تکثیر بذری استان (رقم چمران 2، طبقات گواهی شده- مادری و پرورشی) در محل مجتمع انباری گهکم شهرستان حاجی آباد، متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان نمونه برداری گردید و نمونه های برداشت شده به آزمایشگاه کرج ارسال شد.

 

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید