بازدید و پایش کارگزاران شهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

صبح روز دوشنبه (21 بهمن ماه 98)  از کارگزاری توزیع کود در شهرستان بشرویه بازدید و بازرسی به عمل آمد و نسبت به پایش توزیع کود و بررسی عملکرد کارگزاران اقدام لازم صورت پذیرفت. در این بازدید رئیس اداره تولیدات گیاهی و مسئول حراست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان و نمایندگان شرکت خدمات حمایتی حضور داشتند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید