بازدید از مزرعه پایلوت

بازدید از مزرعه پایلوت تغذیه گیاه گندم در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان با اعلام این خبر افزود:اعضای کمیته فنی گندم استان به اتفاق کارشناس مدیریت زراعت سازمان و  کارشناس پهنه  مرکز خدمات نوده ملک  مدیریت جهاد کشاورزی  شهرشتان گرگان ،  نماینده شرکت  های تولید کننده  و کارشناس مجری طرح  این شرکت از مزرعه پایلوت تغذیه گیاهی گندم بازدید نمودند: وی در ادامه افزود ازمزرعه نمونه هایی بصورت تصادفی برداشته شده  از نظر رشد فنولوژی گیاه   از نظر تعداد برگ، میانگین آن 10-8 برگه شدن   و تعداد پنجه ها  ی ظاهر شده  میانگین آن4-2  گزارش شده است  و بین    43-28 درصد بوته ها در مرحله بند اول  قرارداشته است توصیه گردید:زمان مصرف کود شرکت های تولید  کننده  تا هفته آتی و سمپاشی جهت کنترل علف های هرز هم توسط کشاورز بصورت یکنواخت برای همه کرت ها  انجام گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید