توصیه های فنی

توصیه های فنی دکتر اسدی محقق و پژوهشگر کشاورزی گلستان برای افزایش مواد آلی خاک

به گزارش  روابط  عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، 

حمید هزار جریبی  به نقل  از دکتر  اسدی محقق  و پژو هشگر کشاورزی  استان  گلستان  گفت :برای افزایش حداکثری مواد آلی خاک، بقايای گندمیان مناسبتر هستند بویژه اینکه بقایای گندمیان در خاک ، پایدار ترند و دیرتر تجزیه می شوند زیرا در ساختمان آن ها، سیلیس وجود دارد؛ بویژه اگر بصورت ایستاده و سر پا نگهداری شوند؛ علاوه بر اینها شبکه درهم تنیده و افشان ریشه های گندمیان در لایه ی شخم خاک، تاثیر بسیار خوبی در بهسازی لایه ی فوقانی خاک دارند.دليل  اینکه چرا در کشاورزی حفاظتی ما تاكيد بر حفظ حداکثری بقایا بویژه بصورت ایستاده و سر پا مي كنيم و اینکه چرا اصرار  ما بر هرچه کمتر بهم زدن خاک است به دليل مقاوم بودن اين بقايای چسبيده به خاك در مقابل اثرات فرساينده جريان های سيلابی و طوفان ها است..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید