بازدید دوره ای کارگزاران استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید دورهای از کارگزاران شهرستان گرمسار در بهمن ماه سال جاری انجام شده است و در جهت اجرای سیاست های شرکت توضیحاتی به آنها داده شده

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند

3- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای

4- ثبت دقیق اطلاعات بهره برداران در فرم شماره 1 پایش هفتگی کود استان 

5- توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید