تغییر در رویه فروش و همسو شدن با فروشگاه آنلاین نهاده ها

روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد:

تلاش های اخیر در جهت بهره وری بهتر ازامکانات موجود از جمله انبارهای تحت اختیار شرکت لزوم پرهیز هرچه بیشتر از انبارنمودن نهاده های کشاورزی (خصوصاً کودهای شیمیایی) را می طلبد، به عبارتی دیگر درسنوات گذشته نیز سعی براین بوده که تامین و تدارک کالا حتی الامکان بصورت مبدا-مقصد باشد و ازتوقف و خواب کالا در بین راه و طی مسیر خودداری گردد، اما اخیراً باتوجه به تغییر دررویه فروش و همسو شدن با فروشگاه آنلاین نهاده ، این موضوع بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید