به گزارش روابط عمومی استان البرز:

عملیات ارسال میزان 1200 تن کوداوره ازاستان البرز به استان قزوین

با عنایت به ذخیره موجودی کود شیمیایی اوره در انبارهای استان البرز ،‌ برابر مجوز صادره از سوی مدیر محترم توزیع ،‌ حمل و نگهداری میزان 1200تن کود شیمیایی اوره با هماهنگی مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین به انبارهای کارگزاران و عاملین توزیع آن استان ارسال گردید 

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید