عمليات بوجاري، ضدعفوني، كيسه گيري و توزيع بذور گندم و جو منطقه سردسيري

به گفته مهندس امير رونقي مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان اردبيل:

اين مديريت بعداز یکماه عملیات بوجاری در کارخانه پروسس بذر مجتمع انبارهای کمی آباد اردبیل ، مقدار 3370 تن انواع بذور گندم و جو منطقه سردسیر استان ، پروسس ، ضدعفونی و کیسه گیری نمود و مقدار قابل توجهی از بذور پروسس شده مستقیماً توسط شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان اردبيل جهت توزیع بین کشاورزان منطقه به فروش رفته و مقداری نیز به کارگزاریهای فعال حمل و در حال توزیع میباشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید