بازدید طرح پایلوت

بازدید از مزرعه پایلوت تغذیه گیاه گندم در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان با اعلام این خبر افزود:اعضای کمیته فنی گندم استان به اتفاق کارشناس مدیریت زراعت سازمان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان شرکت به اتفاق کارشناس مجری طرح از مزرعه پایلوت تغذیه گیاهی گندم بازدید نمودند: وی در ادامه افزود مزرعه  از نظر رشد فنولوژی گیاه   از نظر تعداد برگ، میانگین آن 8-5 برگه شدن   و ظهور پنجه ها نیز دوپنجه اول ودوم ظاهر شده و پنجه سوم نیز در حال ظاهر شدن است هزارجریبی  تصریح کرد: واکنش فیزلوژیکی گیاه و تنش سرما رشد پنجه زنی را تسریع کرده و با توجه به شرایط اقلیمی پیش بینی می گردد شروع ساقه دهی اواخر بهمن ماه  اتقاق افتد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید