معاینات ادواری کارکنان مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

براساس هماهنگی های بعمل آمده در جلسه کمیته بهداشت، معاینات ادواری کارکنان مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ضمن تشکیل پرونده در دو مرحله شامل: آزمون های پاراکلینک، اپتومتری، ادیومتری و معاینات بالینی توسط پزشک متخصص طب کار در تاریخ 15 بهمن ماه سال جاری انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید