به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

گزارش مصور بازگشایی پاکت های مناقصه واگذاری نیروهای خدماتی

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه واگذاری نیروهای خدماتی از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) از ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 11/03/97 و با حضور آقای مهندس استاد مدیر استان ، آقای فرشاد کریمی معاون اداری مالی بازرگانی استان ، خانم حسینی عامل ذیحساب و مسئول مالی استان ، آقای محمد جعفر پوررئیس گروه کارشناسی و آقای جوکار نماینده سامانه ستادایران در دفتر مدیریت این استان انجام گردید.

 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید