به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

گزارش خبری بازگشایی پاکات مناقصه حفاظت فیزیکی

جلسه بازگشایی پاکات مربوط به مناقصه واگـذاری امور حفاظت فیزیکی  که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  روز چهارشنیه مورخ 97/3/9 با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات و کارشـناسان مربـوطه اسـتان در دفـتر ایـن مـدیریت برگزار شـد

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید