پایش بازار کود شیمیایی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور پایش بازار کودهای شیمیایی استان قم و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی، کارگروه پایش استان قم بصورت سرزده از کارگزاری تعاونی تولید قمرود بازدید و بررسی های لازم را بعمل آوردند. بدنبال آن هماهنگی های لازم جهت پایش و کنترل بازار کودهای شیمیایی توزیعی با مراکز خدمات جهاد کشاورزی بخش مذکور انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید