پایان موجود برداری

پایان عملیات موجودی برداری از انبارهای کارگزاری ها ی کود درگلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

با عنایت به دستور العمل صادره از سوی عضو محترم هیأت مدیره و معاون بازرگانی در خصوص تغییر قیمت کودهای فسفاته و پتاسه و ضرورت موجودی برداری انبارها از 14شهرستان و 128کارگزار ، اکیپ های اعزامی این مدیریت از کلیه انبارهای کارگزاران بازدید ، موجودی برداری نموده اند وسپس با  تهیه و تنظیم  صورتجلسه در مورخ 02/11/98 این عملیات به پایان رسید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید