چگونگی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و نحوه عقد قرادادها تشریح شد.

.

در دوره آموزشی آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که برای کارشناسان امور اداری ستاد و تمام استانها در همدان برگزار گردید، دکتر رستم خانی استاد مدعو، مباحث مهم و کاربردی زیادی از جمله چگونگی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، نحوه عقد قراردادها، مسائل کارگر و کارفرما، مشاغل سخت و زیان آور، آثار تعلیق کارگر، اضافه کاری، مرخصی و بازنشستگی را مطرح نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید