بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد قیمت مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان؛

اعضاء کمیسیون معاملات استان نسبت به بازگشایی پاکت‌های الف ، ب و ج مربوط به مناقصه حفاظت فیزیکی و مناقصه خدماتی و پشتیبانی برای اولین بار از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمودند .

در این جلسه پس از بررسی نرخ‌های پیشنهادی پیمانکاران با نرخ پایه کارشناسی نسبت به اعلام برنده مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) انجام گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید