ارسال 5 مورد نمونه کودی در آذربایجان غربی در دی ماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در دی ماه 1398، تعداد پنج نمونه کودی جهت آنالیز توسط بخش کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید