همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با سازمان هواشناسی جهت ترویج آموزش بهره برداران بخش کشاورزی

مهندس صداقت شعار مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوشهر در گفتگو با روابط عمومی گفت :

مدیریت استان بوشهر در جلسه ای با حضور مدیر کل اداره هواشناسی استان مسائل مربوط به آموزش بهره برداران بخش کشاورزی استان را مورد بحث وگفتگو قرارداد.

 به گفته ایشان آموزش نحوه استفاده از سامانه هواشناسی برای کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  وهمچنین ارسال  اطلاعات روزانه آب وهوای استان برای بهره برداران  بخش کشاورزی به صورت پیام کوتاه مورد توافق قرار گرفت. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید