برگزاری مناقصه نیروهای خدماتی و پشتیبانی در استان اردبیل و مناقصه امور حفاظت فیزیکی دراستان مرکزی

 به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:

در تاریخ 1397/2/30 استان های اردبیل مناقصه نیروهای خدماتی و پشتیبانی و مرکزی مناقصه امور حفاظت فیزیکی  را در سامانه الکترونیکی ستاد با موفقیت برگزار نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید