اعلام نتایج دو نمونه سم پروپیکونازول 25% EC و تبوکونازول 25% EW

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

آزمایشگاه کنترل کیفی سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشارزی نتایچ آنالیز دو نمونه سموم پروپیکونازول 25%EC و تبوکونازول 25% EW  موجود در انبارهای مجتمع شیمیایی آبیک را روز شنبه 1398/11/05 به مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی شرکت اعلام کرد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید