تامین کود مورد نیاز شهرستان میناب در دیماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در دی­ماه 1398 ، 75 تن انواع کودهای شیمیایی در سطح شهرستان میناب توزیع گردید.

آقای فرزاد استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان خاطرنشان کرد ، کودهای ارسالی با حواله های سازمان جهاد کشاورزی از طریق شبکه کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بین کشاورزان منطقه توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید