گزارش عملکرد فروردین 97 استان گیلان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان خلاصه عملکرد فروردین 97 این شرکت را گزارش داد:

کود کشاورزی :  

ضمن تامین ذخایراستراتژیک درانبارهای سازمانی ، طی ایام فوق مقدار7293210 کیلوگرم ازانواع کود شیمیایی فروش مستقیم به کارگزار ازمبادی داشته ایم ومقدار7674519 کیلوگرم کودشیمیایی طی حواله ازانبارسازمانی گیلان به فروش رسیده ، ومقدار 973100 کیلوگرم کودشیمیایی بطور مستقیم ازمبادی به انبارهای سازمانی شرکت وارد شده است .

بذر:

انجام بذوربرنج تدارک شده استان

اجرا ونظارت برنج توزیع بذور

نظارت واجرای انبارداری بذوردرمبارزه با آفات انباری

توزیع بذور مادری

انجام نظارت برمزارع تکثیربذر گواهی شده ومادری .

آموزش :

انجام نیاز سنجی آموزشی کارکنان برای سال 1397

تهیه وتدوین عملکرد آموزشی سال 1396

امورماشین آلات :

نظارت به عملکرد پیمانکاراستقرار سامانه بوجاری درانباربذروبررسی نقائص ورسیدگی به اعتبار مورد نیاز سایر سامانه های بوجاری

ورود سه دستگاه نشاء کار 4 ردیفه از طریق شرکتهای طرف قرارداد وکالتی به انبار شرکت

صدور مجوز انتقال تراکتورهای زراعی به محاضررسمی

تهیه صورت وضعیت مربوط به تمدید قرارداد استقرار سامانه بوجاری .

امورسم :

پیگیری تهیه نیازسموم محصولات مجتمع شیمیایی آبیک ، اخذ دستگاه گراویتی وخط توزین بسته بندی برای انبار بذر.

اموراداری :

پاسخ به مکاتبات درون سازمانی وبرون سازمانی ارجاعی به حوزه اموراداری به تعداد 85 مورد

انجام خدمات امور رفاهی کارکنان شامل جمع آوری وهزینه های تکمیلی وتعویض دفاتر درمانی

آماده کردن فرمهای ارزشیابی سال 96 کارکنان وارسال آنها به ستاد

اقدام در خصوص انجام استعلام خدمات خودروئی از طریق سامانه ستاد وتنظیم قرارداد با پیمانکارمنتخب

هم اندیشی درخصوص کارهای کمیسیون معاملات بادبیران کمیسیون معاملات استانها مازندران ، گلستان ، سمنان به عنوان دبیر معین استانهای مذکور وهمچنین سایر استانها درخصوص چگونگی انجام برگزاری مناقصات ازطریق سامانه ستاد

کنترل ونظارت برکارهای کارپردازی واستعلامهای داخلی

ارائه گزارش روزانه وماهیانه ازوضعیت کارکرد کارکنان به حوزه مدیریت درحدود 20مورد

انجام کارهای مربوط به مکاتبات همکاران برای درخواست مهمانسرا ازسایر استانها و پذیرش مامور و مهمان درمهمانسراهای استان به تعداد مورد تقاضا وظرفیت مهمانسراها

محاسبه مانده مرخصی کارکنان وتهیه وتنظیم آن در فرمهای مخصوص وابلاغ  به کارکنان وارسال به ستاد

پیگیری ونظارت برانجام کارهای تعمیراتی ساختمان اداری ونمازخانه

مشارکت در کارهای غیر مرتبط با امور اداری ازجمله امور مربوط به بذر و عملیات کیسه گیری کود فله درخصوص تهیه تجهیزات ، کارگر و امکانات حمل ونقل

اقدام درخصوص برگزاری مناقصه حفاظت فیزیکی و اخذ مجوزهای لازم در این خصوص

اصلاح تهیه وتنطیم مجدد لیست پرسنل بابت بیمه تکمیلی و ارسال آن به ستاد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید