به گزارش دبیر کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

بازگشائی پاکات پیشنهادات مناقصه نیرو های خدماتی و پشتییبانی بصورت حجمی از طریق سامانه ستاد

دراجرای درخواست  مناقصه مسئول امور اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در خصوص مناقصه واگذاری  نیروهای خدماتی و پشتیبانی بصورت حجمی  از طریق سامانه ستاد، تعداد 5 فقره پیشنهاددریافتی تحویل گردید. و همچنین  جلسه  بازگشائی با حضور اعضا کمیسیون  معاملات در  سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تشکیل شد و به منظور آگاهی از قیمت های درج شده، نسبت به بازگشائی  پیشنهادات با حضور اعضا کمیسیون معاملات اقدام گردیدکه پس از بررسی و بحث و تبادل نظر با عنایت به صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران شرکت نگین گستر اقلیم گلستان از شهرستان  بندر ترکمن بعنوان نفر اول  و برنده اعلام گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید